Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. Více informací ZDE. Rozumím

Tento obchod mohou využívat pouze plnoleté osoby. Jestliže plnoletí nejste, prosím opusťte tyto stránky.   

Bylo vám již 18 let? 


souhlasím

Obchodní podmínky- kurzy a služby

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Wineinstitute.cz, WINE INSTITUTE s.r.o. IČO: 07825510, se sídlem: Praha 8, Pakoměřická 12, PSČ 182 00, vztahující se na prodej a nákup zboží uskutečňovaný prostřednictvím internetového obchodu www.wineinstitute.cz a objednávání a poskytování kurzů pořádaných a nabízených obchodní společností Wineinstitute.cz prostřednictvím internetových stránek www.wineinstitute.cz

 

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím dále specifikovaných internetových stránek a poskytováním služeb prostřednictvím těchto stránek zakoupených. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran.

 

2. Provozovatelem internetových stránek, internetového obchodu a poskytovatelem služeb Wineinstitute.cz, WINE INSTITUTE s.r.o. IČO: 07825510 se sídlem: Praha 8, Pakoměřická 12, PSČ 181 00.

 

3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zák č. 89/2012 Sb., v platném znění) a je-li druhou smluvní stranou spotřebitel také zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění).

 

4. Pro účely těchto obchodních podmínek mají následující výrazy tento význam:

 

„Wineinstitutem“ se rozumí Wineinstitute.cz, WINE INSTITUTE s.r.o. IČO: 07825510, se sídlem: Praha 8, Pakoměřická 12, PSČ 182 00, která provozuje webové stránky a vystupuje dále jako prodávající, nebo poskytovatel služby. „Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala na webových stránkách, založila si u Wineinstitutu zákaznický účet a odebírá od této společnosti zboží nebo služby, případně od společnosti odebírá zboží nebo služby bez registrace na webových stránkách, není-li registrace vyžadována. Zákazníkem může být spotřebitel či podnikatel. „Spotřebitelem“ je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy, nebo smlouvy o poskytnutí kurzu Wineinstitutem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

„Podnikatelem“ se rozumí:

 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

„Webovými stránkami“ se rozumí internetový portál provozovaný Wineinstitutem na internetové adrese https://www.wineinstitute.cz. „Zbožím“ se rozumí zákazníkem závazně objednaná věc, jenž je předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi Wineinstitutem jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím prostřednictvím webových stránek. „Kurzem“ se rozumí kurz, akce či jednotlivá služba objednaná zákazníkem, jenž je předmětem smlouvy o poskytnutí kurzu uzavřené mezi Wineinstitutem jako poskytovatelem kurzu a zákazníkem prostřednictvím webových stránek. „Voucherem na kurz“ se rozumí doklad osvědčující, že se účastník kurzu může zúčastnit kurzu, není-li toto právo prokázáno dle dohody jinak. „Voucherem“ se též rozumí poukaz zakoupený zákazníkem za účelem úhrady ceny za poskytnutí budoucího kurzu či, za dále stanovených podmínek, úhrady kupní ceny zboží. „Účastníkem kurzu“ se rozumí osoba, která se osobně účastní kurzu. Účastníkem kurzu může být osoba odlišná od zákazníka.

5. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavírané smlouvy. Při uzavření smlouvy bude zákazníkovi zasláno e-mailové potvrzení objednávky. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek viz. webové stránky.

6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně Wineinstitutu,či zákazníka, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je Wineinstitutem archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na webových stránkách a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které zákazník používá.

 

B. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI PRODEJI ZBOŽÍ

I.

Kupní smlouva

1. Umístěním nabídky prodeje zboží na webových stránkách vyzývá Wineinstitute zákazníky k podání objednávek za účelem uzavření kupní smlouvy na zboží. Zákazník projevuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím webových stránek. Wineinstitute projevuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu potvrzením objednávky zákazníka na e-mailovou adresu zákazníka, kterou zákazník uvedl v objednávce. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení potvrzení objednávky zákazníka ze strany Wineinstitutu zákazníkovi. Od tohoto okamžiku vznikají mezi zákazníkem a Wineinstitutem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.


 

2. Kupní smlouva je uzavírána zejména prostřednictvím webových stránek. Ve výjimečných případech, odůvodňují-li to konkrétní okolnosti, může být učinění objednávky a uzavření kupní smlouvy provedeno též jiným způsobem, přičemž i na takové způsoby uzavření smlouvy se užijí tyto obchodní podmínky.

 

3. Kupní smlouvu lze uzavřít též osobně v sídle Wineinstitutu, či telefonicky. V takovém případě se nepoužijí ustanovení čl. IV. a V. části B. těchto obchodních podmínek. Ostatní ustanovení obchodních podmínek se užijí přiměřeně.

 

II.

 

Dodací podmínky zboží

1. Objednané zboží je doručováno dle množství, velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty nebo smluvní přepravní službou. V případě dodání pouze voucheru lze zvolit dodání e-mailem na adresu uvedenou v objednávce, či je možné osobní převzetí, viz info na webových stránkách.

 

2. Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností Wineinstitutu realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 3 – 10 pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude zákazník bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje Wineinstitut. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a je-li to s ohledem na charakter zboží obvyklé též návod na používání zboží v českém jazyce a záruční list. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty je zákazník povinen vždy zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, je zákazník povinen tuto skutečnost uvést do předávacího protokolu přepravní služby, resp. pošty. Wineinstitute je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

3. Rozvoz zboží je zajišťován po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděné včetně DPH. Náklady na dopravu zboží je rozlišováno podle zvoleného způsobu dopravy.

 

4. Zákazníci mohou zvolit tyto způsoby dodání zboží:

 

Poštou nebo jinou přepravní službou – zboží je v takovém případě zasláno na dodací adresu zákazníka uvedenou v objednávce, a to dle způsobu platby obyčejně či na dobírku. Osobní odběr – zboží je možné též vyzvednout osobně v některém z odběrných míst Wineinstitutu, které zákazník zvolil v objednávce.

III.

 

Platební podmínky zboží

 

1. Základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání předmětu plnění, případně též možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže.

 

2. Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH případně dalších poplatků, které je zákazník povinen za zboží zaplatit.

 

3. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Wineinstitutu.


 

4. Veškeré změny dodacích podmínek a změny cen zveřejněných na webových stránkách jsou vyhrazeny. Nabídka platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání ze strany zákazníka.

 

5. Způsoby plateb za zboží jsou tyto:

Platba v hotovosti – pouze při převzetí zboží při osobním odběru. Platba na dobírku – při zasílání obchodním balíkem České pošty nebo smluvní přepravní službou. Platbou on-line prostřednictvím platební karty – přes zabezpečený systém Go Pay.

6. Platbu je též výjimečně možné provést prostřednictvím platného voucheru. Zákazník je povinen se na tomto způsobu platby s Wineinstitutem zvlášť dohodnout a uhradit případný nedoplatek (rozdíl mezi hodnotou voucheru a cenou zboží) některým ze způsobů platby dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek.

 

IV.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

 

1. Spotřebitel má právo v souladu § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne následujícího po dni převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Tím není dotčeno ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat Wineinstitutunejpozději do 14. dne ode dne následujícího po dni převzetí zboží.

 

2. Odstoupení od smlouvy, jakož i zboží samotné je zákazník povinen zaslat na adresu Wineinstitutu:

Wineinstitute

Wineinstitute s.r.o. Pakoměřická 12, Praha 8, 182 00

3. Zboží je spotřebitel povinen Wineinstitutu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Spotřebitel nese náklady spojené s vrácením zboží (zejména poštovné za cestu zboží zpět k Wineinstitutu). Wineinstitut má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 

4. Zaplacené finanční prostředky je Wineinstitut povinen vrátit spotřebiteli nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, resp. po obdržení vráceného zboží či prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal, a to převodem na bankovní účet spotřebitele, jehož číslo spotřebitel uvede v odstoupení od smlouvy, či jiným dohodnutým způsobem.

 

5. Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může wineinstitut vracené finanční prostředky snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 1833 a § 2999 odst. 1 občanského zákoníku).

 

6. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Wineinstitutu a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodávce nenávratně smíšeno s jiným zbožím, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

7. Právo odstoupit od smlouvy se též nevztahuje na vouchery na kurzy vztahující se k určitému termínu kurzu.

 

8. Právo odstoupit od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

 

9. Oznámení od odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku může spotřebitel učinit též prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek.


 

V.

Odstoupení od smlouvy ze strany Wineinstitutu

Wineinstitut je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci" nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno zejména mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, Wineinstitut bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

C. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ KURZŮ

I.

Smlouva o poskytnutí kurzu

 

1. Předmětem smlouvy o poskytnutí kurzu je závazek Wineinstitutu poskytnout zákazníkovi kurz a umožnit zákazníkovi či jinému účastníkovi účast na takovém kurzu a závazek zákazníka uhradit Wineinstitutu cenu za poskytnutí kurzu.

 

2. Na způsob a okamžik uzavření smlouvy o poskytnutí kurzu se přiměřeně užije část B čl. I. těchto obchodních podmínek.

 

II.

 

Vouchery na kurzy – dodání a platba

1. Zákazník nebo účastník je povinen se před účastí na kurzu prokázat platným voucherem na kurz.

2. Na způsob dodání voucheru na kurz se přiměřeně užije část B čl. II. těchto obchodních podmínek. Voucher na kurz je též možné dodat v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.

3. Na způsob platby za poskytnutí kurzu se přiměřeně užije část B čl. III. těchto obchodních podmínek. V ceně za poskytnutí kurzu je zahrnuta konzumace nápojů a pochutin v rozsahu stanoveném nabídkou Wineinstitutu, resp. pokyny lektora Wineinstitutu.

4. Cenu za poskytnutí kurzu je možné též uhradit prostřednictvím voucheru. Rozdíl mezi hodnotou uplatněného voucheru a cenou kurzu může být zákazníkem uplatněn jako záloha na další kurz, případně lze v této výši zakoupit zboží prodávané Wineinstitutem. Rozdíl v hodnotě voucheru a cenou absolvovaného kurzu je nutné uplatnit v době platnosti voucheru. Po skončení platnosti voucheru se rozdíl nezapočítává. Zákazník nemá nárok na vrácení rozdílu v penězích.

 

III.

 

Práva a povinnosti smluvních stran

 

1. Kurzu je oprávněn se účastnit zákazník nebo jím označený účastník. Kde se v tomto článku hovoří o účastníkovi, má se tím na mysli též zákazník účastnící se osobně kurzu. Kurzu se mohou účastnit jen osoby od 18 let.

2. Účastníci kurzu mají právo na vstup do všech prostor provozovny Wineinstitutu určených ke konání kurzu na adrese Praha 10, Kodaňská 34

3. Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora Wineinstitutu, nebo jeho zástupce.

4. Zákazník se zavazuje nejpozději ve lhůtě 24 hodin před započetím kurzu označit účastníky kurzu (jménem, příjmením, bydlištěm, kontaktním telefonem, kontaktní e-mailovou adresou), kteří se zúčastní kurzu v souladu s těmito obchodními podmínkami.

5. Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek též účastníky kurzu, kteří se zúčastní kurzu, na základě jím uzavřené smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s těmito obchodními podmínkami.

 

IV.

 

Zrušení a změna kurzu

 

1. Wineinstitut si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu, a to v těchto případech:

 

a) nejpozději 3 dny před konáním kurzu není – li kurz obsazen minimálním počtem účastníků, tj. minimálně 5 osob;

b) lektor Wineinstitutu nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu;

c) v provedení kurzu bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie v prostorách, kde jsou kurz vedeny)

 

2. V případě, že Wineinstitute zruší konání kurzu, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit zákazníkovi, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby byl zákazník, nebo účastník co nejdříve informován.

 

3. V případě zrušení konání kurzu je Wineinstitut povinen nabídnout zákazníkovi účast na kurzu v náhradním termínu. V případě, že zákazník účast na konání kurzu v náhradním termínu nepotvrdí ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení nabídky Wineinstitutu, a to způsobem kterým byla doručena nabídka ze strany Wineinstitutu, má se za to, že účast se v náhradním termínu odmítá. V případě, že zákazník účast na konání kurzu, odmítl, či v případě, že konání kurzu v náhradním termínu není možné, zavazuje se Wineinstitute ve lhůtě 10 pracovních dnů od zrušení kurzu vrátit zákazníkovi uhrazenou cenu za poskytnutí kurzu.

 

4. Wineinstitute si vyhrazuje právo změny lektora bez předchozího upozornění. K takovému rozhodnutí musí vést závažné, těžko překonatelné důvody (např. lektor Wineinstitutu nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu, apod.).


 

5. Změny kurzu dle tohoto článku obchodních podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.

 

V.

 

Storno podmínky

 

1. V případě, že zákazník či další účastníci kurzu nemohou absolvovat kurz, zavazuje se toto zákazník neprodleně oznámit Wineinstitutu.

 

2. Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku. V případě ukončení smlouvy o poskytnutí kurzu dohodou je Wineinstitute povinen zákazníkovi vrátit cenu za poskytnutí kurzu do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to převodem na bankovní účet zákazníka, jehož číslo zákazník uvede, či jiným dohodnutým způsobem, není-li dohodou stanoveno jinak. Z této částky je Wineinstitutu oprávněn, není-li dohodou stanoveno jinak, odečíst storno poplatky v této výši:

zákazník odstoupí od smlouvy 25 a více pracovních dnů před konáním kurzu – 10 % z ceny kurzu; zákazník odstoupí od smlouvy v rozmezí 24 až 5 pracovních dnů před konáním kurzu – 50 % z ceny kurzu, akce, resp. jednotlivé služby; zákazník odstoupí od smlouvy méně než 5 pracovních dnů před konáním kurzu nebo v den konání kurzu – 100 % z ceny kurzu.

3. Dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s těmito obchodními podmínkami je oprávněn uzavřít s Wineinstitutem zákazník. Toto právo nenáleží účastníkovi.

 

4. V případě, že se účastník na kurz nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvovaného kurzu za jiný.

5. V případě, že byl kurz hrazen prostřednictvím voucheru, užije se odst. 7 části D těchto obchodních podmínek.

VI.

 

Odpovědnost za škodu

 

1. Účastníci kurzu jsou povinni před započetím kurzu požádat lektora Wineinstitutu o uložení vnesených věcí do prostor Wineinstitutut, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá Wineinstitut za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 občanského zákoníku tím není dotčeno.

2. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou Wineinstitutu účastníky kurzu, jakož i za škodu způsobenou jiným účastníkům kurzu.

 

D. VOUCHERY

 

1. Na uzavření smlouvy o koupi voucheru, dodání voucheru a platbě za voucher se přiměřeně užijí čl. I. až III. části B těchto obchodních podmínek. Dodání voucheru je možné též v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.

 

2. Držitel voucheru je povinen hodnotu voucheru vyčerpat uhrazením ceny za poskytnutí kurzu, případně nákupem zboží. Držitel voucheru nemá nárok na výměnu voucheru za peníze.

 

3. Držitel voucheru je povinen využít voucher v době jeho platnosti. Není-li uvedeno jinak má voucher platnost půl roku od prodeje voucheru. Po skončení platnosti voucheru, nemá držitel tohoto voucheru ani zákazník nárok na vrácení peněz ani na čerpání jakékoliv služby Wineinstitutu.

 

4. V případě, že to provozní situace Wineinstitutu umožňuje, může prodloužit platnost tohoto, maximálně však jednou a maximálně o jeden měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Veškerá odhlášení a žádosti o změnu musí být zákazníkem oznámeny Wineinstitutu písemně či elektronickou poštou, jinak na ně nebude brán zřetel.

5. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy týkající se voucheru za podmínek dle čl. IV. části B těchto obchodních podmínek. Toto právo zaniká, byl-li voucher v zákonné lhůtě pro odstoupení dle čl. IV. části B těchto obchodních podmínek uplatněn na úhradu ceny za poskytnutí kurzu či na úhradu kupní ceny za zboží.

6. V případě, že dojde ke zrušení kupní smlouvy, na základě které došlo k úhradě kupní ceny prostřednictvím voucheru či ke zrušení smlouvy o poskytnutí kurzu, jehož cena byla hrazena prostřednictvím voucheru, dohodou ve smyslu čl. V. odst. 2 části C obchodních podmínek bude zákazníkovi voucher vrácen v hodnotě tohoto voucheru. Vrácený voucher v aktuální hodnotě je možné opětovně použít ode dne zrušení smlouvy, o čemž bude zákazník ze strany Wineinstitutu informován prostřednictvím e-mailové, či sms zprávy. Doba platnosti poukazu není v důsledku jeho vrácení dotčena, tj. poukaz je možné použít nejpozději do uplynutí termínu v poukazu původně uvedeném. Poukaz, resp. peníze v souladu s tímto ustanovením se vrací zákazníkovi.

 

E. REKLAMACE

I.

 

Reklamace zboží – vztahuje se k reklamačnímu řádu.